КУРСОВЕ АДР

Курсове за водачи, превозващи опасни товари по шосе. (АДР)

Първоначално придобиване на документ

Основен курс:   19 учебни часа
Превоз на опасни товари в цистерни:   13 учебни часа
Превоз на взривни вещества:   8 учебни часа
Превоз на радиоактивни материали:   8 учебни часа

Подновяване/удължаване на документ

Основен курс:   6 учебни часа
Превоз на опасни товари в цистерни:   4 учебни часа
Превоз на взривни вещества:   2 учебни часа
Превоз на радиоактивни материали:   2 учебни часа

Теми, включени в основен курс за обучение

Теми:

 1. Общи изисквания, регламентиращи превоза на опасни товари.
 2. Основни видове опасности.
 3. Информация за защита на околната среда при контрола на пренасяне на отпадъци.
 4. Превантивни и обезопасяващи мерки, съответстващи на различните видове опасности.
 5. Какво да се прави след произшествие (първа помощ, пътна безопасност, основни познания за използване на защитна екипировка и др.).
 6. Маркировка, етикетиране, табелки и сигнализация с оранжеви табели.
 7. Какво трябва да прави и какво не трябва да прави водачът при превоза на опасни товари.
 8. Цел и начин на работа на техническото оборудване на превозните средства.
 9. Забрани за смесени товари в едно и също превозно средство или в контейнер.
 10. Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети по време на товарене и разтоварване на опасни стоки.
 11. Обща информация, отнасяща се до гражданско-правна отговорност. (ограничения за движение в тунели и правила за поведение в тунели /предотвратяване на инциденти, безопасност, действие в случай на пожар или други спешни случаи и др./Познания по безопасност).
 12. Информация за многомодулни (комбинирани) транспортни операции.
 13. Обработка и складиране на пакети.

Теми, включени в специализиран курс за обучение „ЦИСТЕРНИ“

Теми, включени в специализиран курс за обучение „КЛАС 1“

Теми, включени в специализиран курс за обучение „КЛАС 7“

Карта на водача

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категория С, С+Е, Д и Д+Е за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка.