ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Професионална компетентност за превоз на пътници и товари.

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категория С, С+Е, Д и Д+Е за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка. За целта те преминават през курс за обучение, както следва:

Курс за периодично обучение

За водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС:

  • преди 10.09.2008г. за кат. D или D+E
  • преди 10.09.2009 г.за кат. C или C+E

Продължителността на курса е 47 учебни часа.

Курс за начална квалификация

За водачи, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:

  • след 10.09.2008г. за кат. D или D+E
  • след 10.09.2009 г.за кат. C или C+E
Пълен курс на обучение

Пълния курс е с продължителност минимум 400 учебни часа. Изисквания към водачите:

  • за кат. С и С+Е – навършени 18 години;
  • за кат. Д и Д+Е – навършени 21 години.
Ускорен курс на обучение

Продължителността на ускорения курс е минимум 200 учебни часа Изисквания към водачите:

  • за кат. С и С+Е – навършени 21 години;
  • за кат. Д и Д+Е – навършени 23 години.
ИЗПИТИ

Изпитът е теоретичен и се състои от две части:

Първа част: Индивидуален тест от 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможни. Времето за решаване е 60 минути. За успешно издържали се смятат тези, които са отговорили правилно на повече от 50 въпроса.

Втора част: Явяват се само издържалите Първа част. Индивидуален тест с 20 отворени въпроса с посочване на отговор и допълнително решаване на два казуса, които са общи за цялата група. За успешно издържали се считат тези, които са отговорили правилно на минимум 15 въпроса и са получили не по- малко от 60% от точките, предвидени за правилен отговор на казусите. Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност. След това кандидата подава заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водача на МПС. Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години. Изискванията на Директива 2003/59 на ЕС, касаещи квалификацията на професионалните водачи на МПС са регламентирани в наредба 41/04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация. Наредба 41/04.08.2008г. е обнародвана в “Държавен вестник” на 19 август 2008г. (бр.73), и е в сила от 10.07.2008г. Наредба 41 Наредба № 41 от 4 август т.г. въвежда специално обучение на водачите, които возят пътници и товари. Лицата, които искат да работят като водачи на автомобили, превозващи пътници и товари, трябва да са придобили начална квалификация, която се удостоверява с „Карта за квалификация на водач на МПС“. А водачите, придобили съответната начална квалификация, на всеки 5 години подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията си. Наредбата, обнародвана в „Държавен вестник“ на 19 август (бр. 73), влиза в сила със задна дата, от 10.07.2008 г. Водачите на МПС от категории С, С+Е, D или D+E, които извършват обществени превози или превози за собствена сметка (на хора и товари), трябва да имат карта за квалификация. В наредбата се предвижда и ускорено обучение на водачите за начална квалификация, без да се променя съдържанието и обемът на информацията. Ако водачът има свидетелство за професионална компетентност за превоз само на товари или само на пътници, той се обучава само по теми, които са специфични за новата квалификация.

„Квалификационна карта на водача” или така наречената „Професионална компетентност” е нов вид обучение предназначено за водачите които превозват Пътници или Товари. НАРЕДБА 41 от 04.08.2008( Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г.) се издава на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Тази карта е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1;С1+Е;С;С+Е;D1; D1+E; D; D+E, както и тези които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка